Risicogestuurd monitoren

 

Een meetprogramma gericht op relevante risico's

De basis voor de (drink)waterkwaliteitsbewaking is wettelijk vastgelegd in het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregelingen. Vanaf 2017 wordt de mogelijkheid geboden om af te wijken van de hierin voorgeschreven standaard parameters en bemonsteringsfrequenties mits een risicobeoordeling wordt uitgevoerd. Deze aanpassing van de wet is bedoeld om onnodige analyses te voorkomen en meer ruimte te maken om wel relevante aanvullende parameters voor een locatie te selecteren op basis van deze risicobeoordeling. Op deze manier kan de monitoring vooral gericht worden op parameters die echt van belang zijn.

 

 

 

 

Deze risicoanalyse wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Bij het uitvoeren ervan worden drie wegen bewandeld:

  • Er wordt een bureaustudie gedaan om (nieuwe) bedreigingen te signaleren. Hierbij wordt gekeken naar de bronnen (o.a. gebiedsdossiers), zuivering, opslag en distributie en naar de binneninstallaties. De bedreigingen worden getoetst op relevantie en impact en of ze via een regulier monitoringsprogramma te signaleren en te voorkomen zijn.
  • Steeds vaker worden GC- en LC-screeningen en bioassays uitgevoerd en een combinatie hiervan in de vorm van een Effect Directed Analysis (HT-EDA). Bij deze analyses wordt niet direct naar specifieke stoffen gezocht, maar wordt vooral gekeken naar nog niet bekende stoffen en naar stoffen die mogelijk gezondheidskundig een risico vormen. De uitkomsten van deze metingen worden meegenomen bij de risicoanalyse. Meer over deze onderwerpen is te vinden onder “screeningen” en “bioassays”.
    Overigens heeft het uitvoeren van deze technieken ook een belangrijke functie als vangnet voor stoffen die als doelstof niet meer of met een lagere frequentie gemeten worden.
  • De beschikbare gegevens van specifieke stoffen die de afgelopen jaren gemeten zijn, worden geëvalueerd (zie kader). Niet alleen de wettelijk verplichte parameters, maar ook de stoffen, die vanuit bedrijfsbeleid gemeten worden, worden hierbij meegenomen. Stoffen die niet  of nauwelijks nog gevonden worden, worden in meetfrequentie verlaagd. Hierdoor komt er meer ruimte om de wel belangrijke stoffen te meten.
  • De samenhang tussen deze onderdelen wordt in onderstaand schema weergegeven.

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

0
Elk jaar evalueren we de gegevens van de afgelopen 5 jaar.

Evaluatie van de meetgegevens

De evaluatie van de meetgegevens vindt plaats per stof over de laatste 5 jaar op de wettelijke meetpunten. De maximaal gevonden waarden worden gerelateerd aan de wettelijke normen en er wordt gekeken naar mogelijke trends. Om incidentele afwijkingen te signaleren wordt ook naar het 95 percentiel (95 % van de meetwaarde ligt beneden dit niveau) gekeken. De meetwaarden worden ook grafisch gepresenteerd. Aan de hand van een aantal criteria worden alle gegevens beoordeeld en wordt een meetfrequentie vastgesteld. De beoordeling vindt plaats volgens een aantal landelijk vastgestelde criteria om te zorgen voor transparantie, handhaafbaarheid en borging van eenzelfde beschermingsniveau voor de consument. Het voorgenomen meetprogramma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de wetgever.

Risico gebaseerde monitoring in Europa

Onze aanpak is als casestudie beschreven in een overzichtsartikel van de WHO (World Health Organisation) met als titel STRENGTHENING DRINKING-WATER SURVEILLANCE USING RISK-BASED APPROACHES.

Download hier het artikel