Nieuws

 

Flowcytometrie - ontwikkelingen en toepassingen  

Flowcytometrie is een techniek waarbij direct bacteriële cellen in water kunnen worden gemeten. De methode is hierdoor vele malen sneller en nauwkeuriger dan de kweekmethode.  Bij Het Waterlaboratorium wordt flowcytometrie al 13 jaar gebruikt voor de routinematige controle van bacteriën in proces- en drinkwater.

Inmiddels hebben alle Nederlandse laboratoria een flow cytometer en sinds 2020 werken we samen binnen de landelijke contactgroep biologie (Cobio) in de Werkgroep flowcytometrie aan de harmonisatie van de methode voor drinkwater. Verschillende onderzoeken die we in afgelopen drie jaar hebben uitgevoerd hebben tot een uniform protocol voor telling van bacteriën met flowcytometrie in drinkwater geleid waarvoor de inter-laboratorium variatie naar verwachting beneden 15 % zal uitkomen. In het najaar van 2023 gaan we uniform protocol nog een keer testen op verschillende drinkwater monsters uit Nederland en Vlaanderen en in 2024 wordt het werk van Werkgroep afgerond met een standaard protocol voor telling van bacteriën in drinkwater met flowcytometrie, een kennisdocument waarin alle resultaten van het onderzoek van voorgaande drie jaar gebundeld wordt en uiteraard de aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

Toekomstige ontwikkelingen en onderzoek in flowcytometrie

In het methode-ontwikkelingsprogramma van HWL willen we in de komende periode kijken hoe we met behulp van bepaalde software nog meer waardevolle informatie kunnen genereren uit de flowcytometrische data. Zo gaan we kijken naar de standaardisatie mogelijkheden van de bepaling van verschillende cel types en andere fingerprintingtechnieken. Op verzoek van onderzoeksteams van PWN en Dunea willen we de methode voor beoordeling van biologische stabiliteit van water (de BPP-methode) die nu op de ATP bepaling is gebaseerd, uitbreiden met de totale cel telling met flowcytometrie zodat we ook de BGP(biomassa groei potentie)-methode aan onze klanten kunnen aanbieden.  

Online flowcytometrie en waterkwaliteitsonderzoek

HWL is ook zeer actief op het gebied van Online flowcytometrie, waarbij met een hoge frequentie automatisch metingen worden uitgevoerd (maximaal eens per half uur). Deze metingen voeren we uit met de BactoSense (bNovate). Samen met DPW bedrijven onderzoeken we bacteriologische aspecten van verschillende zuiveringsprocessen. In 2022 is in Weesperkarspel (Waternet) een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van variatie in ruwe water kwaliteit en menging met zijstroom vanuit Dynasand filters op de werking van ozon en in Katwijk (Dunea) is onderzoek uitgevoerd in langzame zandfilters naar de effecten van verwijdering van Schmutzdecke en de dagelijkse variaties in debieten op de kwaliteit van het effluent.  In 2023 worden de onderzoeken met online flow cytometrie voortgezet:  in de winningen van Castricum (PWN) en Meijendel (Dunea) waar we kijken naar de effectiviteit van de onverzadigde zone in bescherming tegen verticaal transport van verontreinigingen vanuit maaiveld en bij het koppelpunt van Evides met Dunea hebben we onderzocht wat het effect is  van debietswisselingen op de aantallen cellen in het water. De resultaten van deze onderzoeken worden momenteel uitgewerkt. In de planning is dit jaar nog  het vervolgonderzoek in langzame zandfilters van Dunea - deze keer in Scheveningen.