Nieuws

 

Boorwerkzaamheden voor pilot brak grondwaterwinning Dunea van start

Deze week zijn de boorwerkzaamheden gestart voor de aanleg van het puttenveld voor de pilot brak grondwaterwinning, op het terrein van Dunea in Scheveningen. Met deze pilot onderzoekt Dunea of het haalbaar is om brak grondwater in te zetten als aanvullende bron voor drinkwater. En of winning van brak grondwater tevens de zoetwaterbel in de duinen vergroot, waardoor Dunea, in geval van calamiteit bij de reguliere bronnen Lek en Maas, langer water kan blijven leveren (overbrugging). Het puttenveld bestaat uit twee onttrekkingsputten en acht waarnemingsputten. De eerste put is al een jaar geleden aangelegd (proefboring). Uit die informatie hebben we het ontwerp van het totale puttenveld voor de pilot kunnen maken. Het boorwerk zal tot medio augustus duren en wordt uitgevoerd door Haitjema. De pilot bestaat naast het puttenveld ook uit een zuiveringsdeel met een reverse osmose installatie. Hiervoor wordt een zuiveringsloods gebouwd. Deze werkzaamheden zullen eind juni starten en worden uitgevoerd door Logisticon. De gehele pilot wordt ondersteund door een aanzienlijke subsidie van de EU (het LIFE programma Climate Action). KWR, Het Waterlaboratorium, Deltares en Arcadis zijn mede betrokken bij de uitvoering.

Belang pilot

We moeten klimaatveranderingen zo veel mogelijk tegengaan, maar ons ook aanpassen. Schoon zoet water is belangrijk voor volksgezondheid, welzijn en welvaart. Als brak grondwater een goede bron voor drinkwater blijkt, kan dit voor drinkwaterbedrijven langs de kust een mogelijkheid bieden om minder afhankelijk te zijn van andere bronnen en/of om de groeiende bevolking in de regio van drinkwater te blijven voorzien.

Zoet water op voorraad hebben, helpt droge tijden door te komen. Hoe meer, hoe beter. Het wegnemen van brak grondwater aan de rand van de zoetwaterbel kan de diepe (zoetwater) winningen in de duinen minder gevoelig maken voor verzilting (het Freshkeeper effect). Dan is er meer van de zoetwatervoorraad te gebruiken in geval van calamiteiten. De Europese Unie vindt dit onderzoek zo belangrijk voor Europa, dat zij een duurzaamheidssubsidie vanuit het Life-programma hebben toegekend om het project 'Freshman' mede mogelijk te maken.

 

Climate Adaptation Summit

Iedereen moet zich aanpassen. De multi-bronnenstrategie van Dunea, met de EU-Life-pilot Brak Grondwater, moet drinkwater beschikbaar houden, ook als klimaatverandering en andere effecten zich opstapelen. Door samen te werken en kennis uit te wisselen, willen we leren en, wie weet, anderen inspireren.