Publicatie

 

 Drinkwaterrelevante stoffen in   de Maas

Er worden steeds meer chemische stoffen geproduceerd die voor verschillende doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld bij industriële processen, in consumentenproducten, als geneesmiddelen of als gewasbeschermingsmiddelen. Deze stoffen kunnen via lozingen in de rivier terechtkomen. Voor drinkwaterbedrijven die rivierwater gebruiken als bron voor hun drinkwater is het van belang om te weten welke stoffen ze in de gaten moeten houden. 

 

 

 

RIWA-Maas, de organisatie die de belangen behartigt van de drinkwaterbedrijven in België en Nederland die de Maas gebruiken als bron voor hun drinkwaterproductie, heeft een systematiek ontwikkeld om te beoordelen of een stof relevant kan zijn voor de drinkwaterbedrijven. Hierbij wordt gekeken naar een vaste set aan criteria, zoals de detectiefrequentie, het voorkomen van een stof in concentraties boven de streefwaarde van 0,1 µg/L, de (ingeschatte) verwijdering door waterzuivering en de (ingeschatte) relevantie voor de menselijke gezondheid. Als sinds 2007 wordt zo een lijst opgesteld met drinkwaterrelevante stoffen. De stoffen op deze lijst worden door alle drinkwaterbedrijven gemonitord en de monitoringsdata kan de RIWA-Maas gebruiken om te pleiten voor een schonere Maaswaterkwaliteit.

Hiernaast wordt ook een lijst opgesteld met kandidaat drinkwaterrelevante stoffen: dit zijn stoffen die op basis van bijvoorbeeld lozingsvergunningen, literatuurdata of meetcampagnes van waterschappen naar voren komen als mogelijk relevant, maar waarvoor nog geen meetdata beschikbaar is. Deze stoffen worden met behulp van o.a. screeningsanalyses gemonitord om een beeld te krijgen van de aanwezigheid in de Maas.

Omdat nieuwe kennis over stoffen snel verandert door bijvoorbeeld de inzet van screeningsanalyses, worden de lijsten regelmatig geactualiseerd. Recent heeft Het Waterlaboratorium in samenwerking met Aqualab Zuid en het Belgische water-link de stoffenlijsten geëvalueerd voor de RIWA-Maas. De resultaten van deze evaluatie zijn geplubliceerd in een rapport: https://www.riwa-maas.org/publicatie/drinking-water-relevant-substances-in-the-meuse-2021/

In het RIWA jaarrapport van de Maas van 2021 wordt dit project besproken in de vorm van een interview: https://www.riwa-maas.org/wp-content/uploads/2022/09/IDF2890-RIWA-MAAS-Jaarrapport-NL-2021.pdf