Branches

 

Het Waterlaboratorium als ideale samenwerkingspartner voor onderzoeksinstellingen

Het Waterlaboratorium heeft veel expertise in huis op het gebied van effectieve onderzoeksmethoden gericht op de waterkwaliteit en de bereiding van drinkwater. Deze expertise is aanvullend op de kennis van onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten en kennisinstellingen en kan in projecten en subsidieprogramma’s ter wederzijds voordeel ingebracht worden. 

Definities onder de loep

Een onbekend woord? In onze kennisbank vind je uitleg!

Het Waterlaboratorium wordt vaak gezien als een ideale samenwerkingspartner om kennis mee te verdiepen en om concrete onderzoeksprojecten mee uit te voeren op het gebied van waterkwaliteit. We hebben een eigen onderzoeksprogramma dat ingebracht kan worden in subsidietrajecten of samenwerkingsverbanden waardoor synergie in onderzoek bereikt kan worden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de jarenlange ervaring en de efficiënte organisatie binnen Het Waterlaboratorium voor monstername, data-analyse en logistiek. We beschikken over geavanceerde en specialistische analysetechnieken waarmee we ook grotere aantallen monsters kunnen analyseren. Ook bieden we toegang tot interessante onderzoekslocaties in de drinkwatersector.

Onze benadering is het werk en onderzoek zoveel mogelijk toe te spitsen op relevante en praktijkgerichte vragen waarbij een open oog is voor mogelijk slimmere methoden om doelgericht te werken. Onze adviseurs denken graag mee bij de opzet en uitvoering van onderzoek. En met de vraag achter de onderzoeksvraag. Daarnaast beschikken wij over een flexibel laboratoriumproces dat zich makkelijk leent voor afwijkende matrices of bijzondere situaties die vaak aan de orde zijn bij (fundamenteler) onderzoek.

 

Voorbeelden van samenwerkingspartners

  • TI-COAST. Samenwerkingsverband van kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en chemische industrie om onderzoek te stimuleren op het gebied van analytische chemie. Er zijn meerdere onderzoeksprojecten gezamenlijk uitgevoerd, zoals op het gebied van microplastics.
  • TU-Delft. Samenwerkingsverband om gezamenlijk onderzoek te doen naar microverontreinigingen in de urbane watercyclus. Bijvoorbeeld pilot-onderzoek naar de verwijdering van medicijnresten in rioolwaterzuiveringsinstallaties met nieuwe en geavanceerde zuiveringstechnieken (poederkool, zeolieten en geavanceerde oxidatie, cyclodextrines enzovoort). Ook is er gezamenlijk onderzoek gedaan naar de effecten van membraantechnologie op de biologische stabiliteit van drinkwater.
  • VU Amsterdam en het Instituut voor Milieuvraagstukken. Onderzoek naar de humane en ecotoxicologische effecten van milieuvreemde stoffen en identificatie van schadelijke stoffen via een effect gerichte aanpak. Via samenwerking is een HT-EDA-platform verwezenlijkt. Zie ook Project RoutinEDA, Corine Houtman).  
  • Wageningen Universiteit en IMARES. Bijdrage aan milieutoxicologisch onderzoek in nagebootste ecosystemen met chemische analyses op laag niveau (nanogram per liter).